s taimikonhoito


TAIMIKONHOITO

___________________________________________________________________________

Taimikonhoidolla edistetään taimikon kasvua raivaamalla huonolaatuiset
ja liian tiheässä kasvavat puut sekä kasvua varjostava lehtipuusto.
Erityisesti mänty on altis varjostukselle.

Taimikonhoito tehdään raivaussahalla. Taimikonhoidon viivästyttäminen
tai laiminlyönti hidastaa puuston kasvua sekä heikentää tulevia hakkuutuloja.
Taimikonhoidossa kannattaa noudattaa Hyvän metsänhoidon suosituksia.
Silloin taimien tiheys on kasvun ja tuottavuuden kannalta paras mahdollinen.

Hyvälaatuinen taimikko on elinvoimainen ja kestää raivaamatonta taimikkoa
paremmin lumi- ja sienituhoja. Raivattu taimikko kasvaa nopeammin ja
tuottaa ensiharvennuksessa järeämpää ainespuuta. Jos taimikonhoito
laiminlyödään, heijastuu sen vaikutukset myöhemmin tehtäviin hakkuisiin.
Hoitamattomassa taimikossa tehtävä ensiharvennus on metsänomistajalle
korjuukustannuksiltaan kallis. Ylitiheässä metsässä moto-työskentely on hidasta, 
puusto altistuu korjuuvaurioille, eikä järeää ainespuuta kerry yhtä paljon
kuin hoidetussa metsässä.

 
s taimikonhoito2 


TARVITSEEKO TAIMIKKOSI RAIVAUSTA?
OTA YHTEYTTÄ!

Yhteydenottosi jälkeen:
Käymme maastossa tutustumassa taimikonhoitokohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.
Selvitämme kohteen hoitotoimenpiteet.
Arvioimme taimikonhoidon Kemera-kelpoisuuden.


SOITA HETI!
Vesa Väisänen p. 044 524 8716 (Kuhmo)
Heikki Väisänen p. 044 524 8717 (Sotkamo)
Jalo Karhu p. 040 523 8999 (Puolanka)
Petri Manninen p. 040 017 9112 (Kajaani)

TAI OTA YHTEYTTÄ LOMAKKEELLA:

Ota yhteytta-nappula1

TAIMIKONHOITO kasvattaa tulevaisuuden puukauppatuloja
_____________________________________________________________________

Ilman taimikonhoitoa vesakko valtaa alan ja kasvatettavien puiden kasvu tyrehtyy.
Tämä taas heikentää tulevaisuuden hakkuutuloja.
Raivaus on ajankohtainen, kun kasvatettava puusto on 3 - 5 metriä pitkää.
Taimikonhoidossa poistetaan kasvatettavaa taimikkoa varjostava lehtipuusto.
Samalla taimikko harvennetaan kasvun kannalta parhaimpaan tiheyteen.

Taimikonhoitoon on mahdollista saada valtion myöntämää Kemera-tukea.
Tuen määrään vaikuttaa metsäsuunnitelma. Varmista tukiehdot lähimmästä metsätoimistosta.

Tutustu metsäsuunnitelmaan tästä!

Lue lisaa-nappula1

 

 TAIMIKON VARHAISHOITO
______________________________________________________________________________
 
Taimikon varhaishoidon tarkoituksena on varmistaa, että päätehakkuun jälkeen uudistettu
alue lähtee kasvuun. Uudistamisen jälkeen pintakasvillisuus valtaa alaa, joten on tärkeä varmistaa,
että kasvatettavilla taimilla on riittävästi valoa ja tilaa kasvaa. Erityisesti kuusen uudistamisalalla
kilpailu kasvutilasta on kova. Taimikon varhaishoito tehdään 5 - 8 vuoden kuluttua metsänviljelystä.
Taimikko on tuolloin alle kaksi metristä.

Ajoissa tehty varhaishoito pienentää tulevien metsänhoitotöiden työmäärää ja kustannuksia.
Varhaishoidon tarkoituksena on taata pienille taimille riittävä kasvutila.
Taimien ympäriltä poistetaan kasvua haittaava vesakko, heinikko ja horsmikko.
Taimikon varhaishoidossa ei vielä harvenneta kasvatettavia taimia.
Viivästynyt varhaishoito hidastaa taimikon kasvua ja nostaa seuraavien työlajien kustannuksia.

ONKO TAIMIKONHOITO AJANKOHTAINEN?

SOITA HETI!
Vesa Väisänen p. 044 524 8716 (Kuhmo)
Heikki Väisänen p. 044 524 8717 (Sotkamo)
Jalo Karhu p. 040 523 8999 (Puolanka)
Petri Manninen p. 040 017 9112 (Kajaani)